YTM'nin hak sahibine yapacağı ödeme nasıl belirleniyor?

1) Fiziki pay ve/veya yatırım fonu katılma belgeleri satılmış ise;

a) Satış Tutarları (Varsa Satış Tarihine Kadar Hesaplanan Bedelsiz Payların Satış Tutarları dahil) nakden,

b) Kâr Payı Tutarları (2308 sayılı Kanun kapsamında Hazine'ye intikal edenler hariç) (*) nakden,

c) Satış Tutarları ve Kâr Payları için nema (**) nakden

ödenir.

2) Fiziki pay ve/veya yatırım fonu katılma belgeleri satılmamış ise;

a) ) Fiziki pay ve/veya yatırım fonu katılma belgeleri ile varsa iade tarihine kadar hesaplanan bedelsiz paylar aynen iade edilir.

b) Kâr Payı Tutarları (2308 sayılı Kanun kapsamında Hazine'ye intikal edenler hariç) (*) nakden,

c) Kâr payı tutarlarına ilişkin nema (**) nakden

ödenir.

(*) 2308 sayılı "Şirketlerin Müruru Zamana Uğrayan Kupon Tahvilât Ve Hisse Senedi Bedellerinin Hazineye İntikali Hakkında Kanun"un 1 inci maddesinde kâr payı alacaklarının 5 yıllık zamanaşımına tabi olduğu, zamanaşımını müteakip söz konusu alacakların Hazineye intikal edeceği hususu düzenlenmiştir.

(**) Ödenecek nema, ilgili sermaye piyasası aracı satış bedeli ve/veya kâr payının YTM portföyüne intikal tarihinden itibaren, Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesi sonucu YTM'nin fiilen elde ettiği getirinin ödenecek tutara isabet eden kısmıdır.