Zamanaşımına Uğrayacak Emanet ve Alacaklar İçin Yapılması Gereken İşlemler

​Yatırımcı Tazmin Merkezine İlişkin Yönetmelik ile  izleyen takvim yılında zamanaşımına uğrayacak emanet ve alacaklar için hesap sahiplerinin uyarılarak hak kayıplarının en aza indirilmesi amacıyla, yatırım kuruluşlarına hesap sahiplerine iadeli taahhütlü mektup gönderme ve ilan yükümlülükleri getirilmiştir.

Yatırımcı Tazmin Merkezine İlişkin Yönetmelik gereğince, yatırım kuruluşları bir sonraki takvim yılı içinde Yönetmeliğin  24 üncü maddesi uyarınca zamanaşımına uğrayacak olan emanet ve alacaklardan;

- Tutarı 250 Türk Lirası ve üzerinde olan hesapların (250 TL'nin hesabında borsada işlem görmeyen paylar nominal değer üzerinden hesaba katılır) sahiplerini, başvuruda bulunmadıkları takdirde hesaplarının YTM'ye devredileceği hususunda, ilgili yılın Mart ayı sonuna kadar iadeli taahhütlü mektupla,

- Tutarına bakılmaksızın tüm hesap sahiplerini Nisan ayının başından itibaren yatırım kuruluşunun kendi internet sitesinin anasayfasında, liste halinde bir sonraki takvim yılı sonuna kadar yapacağı ilanla

uyarmakla yükümlüdürler.

Ayrıca, yatırım kuruluşu, söz konusu listelerin kendi internet sitesinde ilan edildiği hususunu, içinde bulunulan yılın Nisan ayı içerisinde, Basın İlan Kurumu listelerindeki tirajı en yüksek ilk beş gazeteden ikisinde Basın İlan Kurumu aracılığıyla ilan edecektir.  

Öte yandan, internet sitelerinde ilan edilen listeler, Yönetmeliğin 25 inci maddesinde yer alan ilan yükümlülüklerinin yerine getirildiğine ilişkin beyan ile birlikte yatırım kuruluşları tarafından içinde bulunulan yılın Mayıs ayı sonuna kadar Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne gönderilecek; Yatırımcı Tazmin Merkezi bu listeleri içinde bulunulan yılın Temmuz ayı başından bir sonraki takvim yılının sonuna kadar konsolide edilmiş olarak kendi internet sitesinde yayınlayacaktır.

Faaliyetleri sürekli olarak durdurulmuş olan yatırım kuruluşları nezdinde bulunan hesaplardaki emanet ve alacaklara ilişkin Yönetmeliğin 25 inci maddesinde yer alan yükümlülükler, emanet ve alacakların devredildiği kuruluş tarafından yerine getirilir. Hesaplardaki emanet ve alacakların devri sırasında, bunların zamanaşımına uğrayacağı tarihler devredilen kuruluşa liste halinde verilir.

Zamanında bildirim ve ilan yükümlülükleri yerine getirilmemekle birlikte, zamanaşımı süresi dolmadan önce yatırım kuruluşu tarafından tespit edilen varlıklara ilişkin Yönetmeliğin 25 inci maddesinde yer alan bildirim ve ilan yükümlülüğü ivedilikle yerine getirilir ve bir sonraki takvim yılının sonuna kadar ilan edilmeye devam edilir.

İlan ve bildirim yükümlülüklerinin Yönetmeliğin 25 inci maddesine uygun şekilde yerine getirilmemesinden kaynaklanan her türlü hukuki ve cezai sorumluluk ilgili yatırım kuruluşundadır.​