Tüzel kişilerce yapılacak başvuru için gerekli evraklar nelerdir?

​07.09.2016 tarih ve 29824 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 13 üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasının Kısmen İptali Üzerine Yatırımcı Tazmin Merkezi Tarafından Yatırımcılara Yapılacak Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) madde 5'te sayılmakta olup, aşağıdaki gibidir:

1) Tüzel kişiliğin tam unvanı ile vergi ve Merkezi Sicil Kayıt Numarası ve/veya ticaret sicil numarası,

2) Tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerin kimlik bilgileri ve vatandaşlık numarası ile yeni tarihli imza sirküleri,

3) Kayıtlı bulunduğu veya tescil edildiği resmi merciden alınmış tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili kişileri gösterir yeni tarihli yetki ve faaliyet belgesi.

4) İmzalı dilekçe (Söz konusu dilekçenin Sermaye Piyasası Kurulu ve/veya YTM aleyhine dava açılmadığına veya icra takibi başlatılmadığına veyahut açılmış olan davadan/icra takibinden feragat edileceğine ilişkin taahhüdü ve yerleşim yeri adresi ve diğer iletişim bilgileri içermesi gerekmektedir.)

Ayrıca açılan davanın karara bağlanmış olması halinde mahkeme ilamının aslı veya mahkemece aslı gibidir onaylı sureti başvuru evraklarına eklenmelidir.

5) İhraççı ile imzalanmış Teslim Tutanağı (Yönetmelik Ek/2) veya payların zayi olması nedeniyle mahkeme iptal kararı.