Sahip olduğu fiziki payı ve/veya yatırım fonu katılma belgesi kaybolan/zayi olan hak sahibi ne yapacak?

​Sahip olduğu fiziki payı ve/veya yatırım fonu katılma belgesi kaybolan/zayi olan hak sahibi; 07.09.2016 tarih ve 29824 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 13 üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasının Kısmen İptali Üzerine Yatırımcı Tazmin Merkezi Tarafından Yatırımcılara Yapılacak Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) Ek/2'de yer alan Teslim Tutanağı yerine mahkeme iptal kararı ve Yönetmelik Madde 5'teki evraklarla birlikte İhraççı Şirkete/Kurucuya başvurmaksızın doğrudan YTM'ye başvurmalıdır.

​Payların zayi olması durumunda; öncelikli olarak şirket merkezinin bulunduğu yerde yetkili olan asliye ticaret mahkemesine müracaat edilerek iptal davası açmalıdır. Hak sahiplerinin alacak tutarının doğru hesaplanması ve alacaklarının tamamını tahsil edebilmesi için; Mahkemeden alınan iptal kararı asgari olarak; zayi olan payların tertip-seri-sıra no, küpür bilgileri, yeni pay alma ve kâr payı kuponu bilgileri, hamiline-nama olup olmadığı bilgilerini içermelidir.​