Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) hükmü sonrasında yapılan düzenlemeler nelerdir?

​26.04.2016 tarih ve 29695 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile SPKn'na Geçici 10 uncu madde eklenmiş; anılan hükme dayanılarak hazırlanan ve 07.09.2016 tarih ve 29824 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 13 üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasının Kısmen İptali Üzerine Yatırımcı Tazmin Merkezi Tarafından Yatırımcılara Yapılacak Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik   ile de Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen SPKn hükümleri uyarınca YTM'ye intikal eden sermaye piyasası araçlarının hak sahiplerine iadesine/ ödenmesine ilişkin esaslar belirlenmiştir.