Anayasa Mahkemesi kaydileştirmeye ilişkin hangi hükmü iptal etti?

Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)'nun 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan hükmün; "...ve katılma belgelerinin geri alımı yapılamaz. Kayden izlenmeye başladığı tarihi izleyen yedinci yılın sonuna kadar teslim edilmeyen sermaye piyasası araçları YTM'ye intikal eder. Bunların üzerindeki sınırlı ayni haklar kendiliğinden sona ermiş sayılır. Bunlar YTM'nin hesabına geçmesinden itibaren üç ay içinde satılır." kısmı Anayasa Mahkemesi'nin 22.10.2015 tarihli kararı ile iptal edilmiştir. İptale konu kanun hükmü, 12.11.2015 tarihinde yürürlükten kalkmış bulunmaktadır.

İptal sonrasında SPKn'nun 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının son hali aşağıdaki gibidir; "Kaydileştirilmesine karar verilen sermaye piyasası araçlarının Kurulca belirlenen esaslar çerçevesinde teslimi zorunludur. Teslim edilen sermaye piyasası araçları kendiliğinden hükümsüz hâle gelir. Teslim edilmeyen sermaye piyasası araçları ise kaydileştirilme kararından sonra borsada işlem göremez, aracı ​kurumlarca bu sermaye piyasası araçlarının alım satımına aracılık edilemez."