Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği Madde-28

​Zamanaşımına uğrayan varlıkların ve teslim edilmeyen sermaye piyasası araçlarının satışı

MADDE 28 - (1) 24 üncü madde uyarınca YTM'ye gelir kaydedilen emanet ve alacaklar ile 27 nci madde uyarınca YTM'ye aktarılan sermaye piyasası araçlarının, YTM'ye intikalinden itibaren üç ay içinde BİAŞ'ta satılması esastır. Bununla birlikte, BİAŞ'ta satışı mümkün olmayan veya söz konusu süre içerisinde satılamayan varlıklar hakkında yapılacak işlemlere ilişkin esaslar Yönetim Kurulunca belirlenir.

(2) Satış işlemleri için YTM tarafından BİAŞ'a yazılı olarak müracaat edilir. Satış işlemi, BİAŞ tarafından satılacak kıymetin likidite durumuna göre, ayrı bir resmi müzayede sırası açılmasına gerek görülmediği durumlarda ilgili sermaye piyasası aracının işlem sırasında ya da açılacak ayrı bir resmi müzayede pazarında gerçekleştirilebilir.

(3) Ayrı bir resmi müzayede pazarı açılması durumunda satılacak varlıklara ilişkin duyuru, satışın yapılacağı günden en az bir gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapılır.

(4) Resmi müzayede işlemlerine ilişkin esaslar BİAŞ tarafından belirlenir. YTM adına yapılacak müzayede dâhil hiçbir işlem için BİAŞ'a, MKK'ya ve Takasbank'a komisyon, masraf ve benzeri ücret ödenmez.

(5) Bu Yönetmelik uyarınca YTM'ye zamanında devredilmeyen varlıkların, bu maddede belirtilen satış sürecinden sonra YTM'ye intikal etmesi halinde, söz konusu varlıklar yapılacak ilk satışta dikkate alınır.