Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği Madde-27

Zamanaşımına uğrayan varlıkların emaneten devredilmesi sürecinde MKK ve Takasbank'ın görev ve sorumlulukları (Değişik başlık:RG-26/8/2021-31580)

MADDE 27 – (1) (RG-26/8/2021-31580) Zamanaşımına uğrayan emanet ve alacaklardan nakitler ve kaydileştirilmemiş sermaye piyasası araçları Takasbank, kaydileştirilmiş sermaye piyasası araçları ise MKK nezdinde YTM uhdesinde hak sahibi adına açılacak hesaplarda izlenir. Hesapların açılma usul ve esasları Takasbank tarafından Kurul onayı alınmak suretiyle belirlenir ve duyurulur.

(2) (RG-26/8/2021-31580) Takasbank, 25 inci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca YTM'nin internet sitesinde yayınlanan listeler kapsamında Takasbank ve MKK nezdindeki YTM hesabı altında devre konu edilecek emanet ve alacakların hak sahipleri adına hesap tanımlamaları ile ilgili iş ve işlemleri yapar ve ilgili yatırım kuruluşları ile YTM'ye bilgi verir.

(3) (RG-26/8/2021-31580) Takasbank nezdinde tutulan müşteri hesabındaki nakitler ve müşteri hesaplarına gelen nakit kâr payları Takasbank tarafından YTM'nin tabi olduğu mevzuata uygun olarak nemalandırılır ve elde edilen nemalar ilgili hak sahiplerinin hesaplarına oransal olarak dağıtılır.  Takasbank ve MKK için 29 uncu maddenin üçüncü fıkrası çerçevesinde ücret belirlenmesi durumunda bu ücretler yatırımcı hesabındaki nakit ve nemalardan karşılanır. Takasbank ve MKK nezdinde tutulan menkul kıymetlerin bedelsiz sermaye artırımlarına katılımı Takasbank ve MKK tarafından yerine getirilir. Nakit kâr payı dağıtımlarında, kâr payı bedelleri MKK nezdindeki kayıtlar dikkate alınarak, hak sahiplerinin Takasbank'ta yer alan hesaplarına aktarılır.

(4) (RG-26/8/2021-31580) Takasbank ve MKK tarafından üçer aylık dönemler itibarıyla YTM'nin belirlediği usuller ve içerikte hazırlanan rapor üç aylık dönemi izleyen ayın ilk iki haftası içinde YTM'ye gönderilir.

(5) (RG-26/8/2021-31580) Zamanaşımına uğrayan emanet ve alacakların gerek Takasbank gerekse MKK nezdindeki hesaplara emaneten devredilmesine ilişkin olarak hesap tanımlamalarının yapılması, yatırım kuruluşlarına ve YTM'ye bildirilmesi, Takasbank ve MKK için 29 uncu maddenin üçüncü fıkrasına göre ücret belirlenmesi durumunda bu ücretlerin hak sahibinin hesabındaki nakit ve nemalardan karşılanmak suretiyle ödenmesi, hesaplardaki emanet ve alacakların YTM'ye raporlanması, YTM'nin iade ve diğer taleplerinin yerine getirilmesine yönelik işlemler Takasbank tarafından yürütülür.​​