Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği Madde-26

​Zamanaşımına uğrayan emanet ve alacakların YTM'ye gelir kaydedilmesi

MADDE 26 - (1) Zamanaşımına uğramış emanet ve alacaklar üzerinde yalnızca YTM hak sahibi olup, yatırım kuruluşları söz konusu emanet ve alacakları YTM'ye devredinceye kadar ayrı bir hesapta izlemekle yükümlüdür.

(2) Yatırım kuruluşları, önceki yılda zamanaşımına uğramış emanet ve alacaklara ilişkin, hak sahiplerinin kimlik bilgileri, adresleri ve haklarının faiz, kâr payı ve diğer getirileri ile birlikte ulaştıkları tutarlar gösterilmek suretiyle düzenlenecek listeyi Ocak ayı sonuna kadar YTM'ye gönderir ve söz konusu varlıkları aynı süre içerisinde YTM'ye devreder.

(3) Zamanaşımına uğramış yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara ait faiz, kâr payı ve diğer getiriler için düzenlenecek liste örnekleri ve bunların hangi hesaplara yatırılacağı veya ne suretle tevdi ve teslim edileceği, YTM tarafından Birlik vasıtasıyla yatırım kuruluşlarına duyurulur.

(4) Faaliyetleri sürekli olarak durdurulmuş olan yatırım kuruluşları nezdinde bulunan emanet ve alacaklar, bunların devredildiği kuruluş tarafından YTM'ye devredilir.

(5) Zamanaşımına uğradığı halde YTM'ye devredilmediği tespit edilen emanet ve alacaklara, YTM'ye gelir kaydedilmesi gerektiği tarihten itibaren 6183 sayılı Kanun kapsamındaki alacaklara uygulanan gecikme zammı oranında faiz işletilir. Bu şekilde YTM'ye devredilen varlıklar için MKK'ya ve Takasbank'a YTM tarafından herhangi bir ücret ödenmez.