Varlık Yönetim Birimi

a) İlgili mevzuat da dikkate alınmak suretiyle Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde, güncel ekonomik konjonktüre göre YTM malvarlığının değerlendirilmesine karar vermek ve aldığı kararları Finansman ve Muhasebe Birimine bildirmek,

b) YTM adına yatırım kuruluşları ile diğer kuruluşlar nezdinde açılan hesapların takibini ve kontrolünü yapmak, gerekli durumlarda söz konusu hesaplara ilişkin diğer birimlere bilgi vermek,

c) YTM hesaplarında bulunan varlıklara ilişkin sermaye artırımı, temettü ödemesi ve diğer durumlarda gerekli işlemleri diğer birimlerle koordinasyon halinde yürütmek,

ç) Kanunun 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrası ile 83 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca YTM'ye intikal eden varlıkların muhafazası ve satışı için gerekli işlemleri gerçekleştirmek,

d) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.​