Tasfiye Halinde Toros Menkul Kıymetler Ticaret A.Ş.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) 08.01.2016 tarih ve 1 sayılı toplantısında Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 82 ve 86'ncı maddeleri uyarınca Toros Menkul Kıymetler Ticaret A.Ş.'nin (Aracı Kurum) yatırımcılarının tazminine ve tedrici tasfiyesine karar verilmiş; konuya ilişkin ilan metinleri 13.01.2016 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Hürriyet ve Posta gazetelerinde yayımlanmış, Merkezimiz internet sayfası, Kamuyu Aydınlatma Platformu vb. yollarla duyurulmuştur.

Aracı Kurum yatırımcılarının tazmini amacıyla hazırlanan Alacaklılar Cetveli 04.10.2016 tarihinde YTM Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiştir.

İlan metni

Aracı Kurum yatırımcılarının tazmini kapsamında hazırlanan Ek Cetvel ise 03.03.2017 tarihinde YTM Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.

İlan metni

Alacaklılar Cetveli ve Ek Cetvel çerçevesinde, tazmin talebi ile başvuran yatırımcıların tazmin işlemleri tamamlanmış, SPKn 85/4 ve "Yatırımcıların Tazmini ve Tedricî Tasfiye Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"in (Yönetmelik) 18'inci maddesi uyarınca Merkezimin bildirimi üzerine, Kurul'un 24.05.2018 tarih ve 23 sayılı toplantısında Aracı Kurum'un tazmin sürecinin kapatılmasına karar verilmiş ve durum Yönetmelik'in 18'inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilan edilmiştir.

İlan Metni

​​Öte yandan Yönetmelik"in 28'inci maddesi çerçevesinde, hazırlanan Tasfiye Bakiyesi Dağıtım Listesi YTM Yönetim Kurulu'nun 17.05.2018 tarihli toplantısında kabul edilerek konuya ilişkin gerekli duyurular yapılmıştır.

İlan Metni

Tasfiye Bakiyesi yatırımcı alacaklarının tamamının karşılanması için yeterli olmadığından, Yönetmelik'in 29'uncu maddesi uyarınca, tasfiye bakiyesinin yatırımcı alacakları toplamına bölünmesi suretiyle bulunan oran dikkate alınmak suretiyle garameten ödeme yapılacaktır. Tasfiye bakiyesinin ödenmesi ve yatırımcılar adına saklanan sermaye piyasası araçlarının hak sahiplerine dağıtımın gerçekleştirilebilmesi için, YTM internet sitesinde yer alan "  Tasfiye Bakiyesi Başvuru Formu​"nun yatırımcılar tarafından eksiksiz şekilde doldurulması, imzalanması, elden veya posta yoluyla YTM'ye iletilmesi gerekmekte olup elektronik ortamdan veya faks ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

Aracı Kurum'a borcu olan yatırımcıların (tutar bilgisini aşağıdaki adres ve telefondan teyit edebilecekleri) borçlarını 60 gün içerisinde T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesi nezdindeki TR70 0001 0017 4564 5978 1453 08 IBAN numaralı YTM Toros Tedrici Tasfiye Hesabı'na ödemeleri gerekmektedir. Borçlu yatırımcıların borçlarını belirtilen süre içerisinde ödememeleri durumunda Aracı Kurum ile yaptıkları çerçeve sözleşme ve genel hükümler uyarınca hapis hakkı kullanılabilecek, varsa hesaplarındaki sermaye piyasası araçları satılarak borç karşılanabilecek, hesapta sermaye piyasası aracı olmaması ya da yeterli olmaması durumunda karşılanmayan kısım için takibe geçilebilecektir.

Başvurunun yapılacağı, Dağıtım Listesi ve Borç Tutarı Bilgisinin Temin Edilebileceği Yer:

Adres: Yatırımcı Tazmin Merkezi, Eskişehir Yolu 8.Km No:156 06530 ANKARA

Tel: 0 312 292 90 45​