Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği Geçici Madde -7

22/4/2021 tarihi öncesinde zamanaşımı süresi dolan emanet ve alacakların tabi olacağı mevzuat (Ek:RG-26/8/2021-31580)

GEÇİCİ MADDE 7 – (1) (Ek:RG-26/8/2021-31580) 7316 sayılı Kanunun 12 nci maddesi ile değiştirilen Kanunun 83 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının yürürlüğünden önce on yıllık zamanaşımı süresi dolan emanet ve alacaklar hakkında, bunların YTM'ye devredilip edilmediğine bakılmaksızın, bu Yönetmelik hükümleri değil, Kanunun 83 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının değişiklikten önceki hükmü ve bu hükme dayanılarak hazırlanan Yönetmelik hükümleri uygulanır. Bu emanet ve alacaklar, 28 ve 29 uncu maddelerde belirlenen esaslar kapsamında hak sahibine iade edilmez. 22/4/2021 tarihinden önce zamanaşımına uğradığı halde yatırım kuruluşları tarafından YTM'ye devredilmediği tespit edilen nakit emanet ve alacaklara, YTM'ye devredilmesi gerektiği tarihten itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna sayılı Kanun kapsamındaki alacaklara uygulanan gecikme zammı oranında faiz işletilir.