22.4.2021 tarihinden sonra Yatırım Kuruluşları tarafından YTM'ye devredilen emanet ve alacakların iadesi için yapılacak başvurularda izlenilmesi gereken usul nedir?

22.04.2021 tarihinden itibaren zamanaşımına uğrayan hesaplar için hak sahipliğinin ispat edilmesi durumunda iade edilir.

İade talep eden hak sahipleri veya noter onaylı vekâletname ibraz eden vekili tarafından, bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren iadeli taahhütlü posta yolu ile veya özel şirketler aracılığıyla imza karşılığı teslim suretiyle YTM'nin merkez adresine başvurulması zorunludur.

YTM'ye iletilecek başvuru dilekçesinin ekinde aşağıdaki belgelerin bulunması zorunludur:

a) Gerçek kişi hak sahipleri için;

1) Hak sahibinin vatandaşlık numarasını içeren resmi kimlik belgesi veya pasaportunun fotokopisi, mirasçı ise mirasçılık belgesi,

2) Yerleşim yeri adresi ve diğer iletişim bilgileri,

3) İadenin yapılacağı hesap bilgileri,

b) Tüzel kişi hak sahipleri için, (a) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bendindeki belgelere ek olarak;

1) Tüzel kişiliğin tam unvanı ile vergi ve Merkezi Sicil Kayıt Numarası ve/veya ticaret sicil numarası,

2) Tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerin vatandaşlık numarasını içeren resmi kimlik belgesi fotokopisi, ​

3) Kayıtlı bulunduğu veya tescil edildiği resmi merciden alınmış tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili kişileri gösterir yeni tarihli yetki ve faaliyet belgesi.

YTM tarafından gerekli görüldüğü takdirde hak sahibinden ve ilgili yatırım kuruluşundan ek bilgi ve belge istenebilir.​22.4.2021 tarihi ve sonrasında zamanaşımına uğrayan emanet ve alacaklara ilişkin iade prosedürü