Özel Fon'dan yararlanmanın şartları nelerdir?

Özel Fon kapsamındaki aracı kurumların alacaklılarına Özel Fon'dan ödeme yapılabilmesi için, aracı kurum hakkında iflas davası açılmış olması ve iflas tasfiyesinde alacakların borç ödemeden aciz belgesine bağlanmış olması zorunludur.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)'nun  yürürlüğe girdiği 30.12.2012 tarihinden önce başvuruda bulunmuş olanların hakları saklı kalmak kaydıyla, SPKn'nun yayım tarihi olan 30.12.2012 tarihinden itibaren iki yıl içinde iflas masasına alacağını yazdırmak için başvuruda bulunmayan alacaklılara Özel Fon'dan ödeme yapılmaz. Alacağı yazdırmak için SPKn'nda öngörülen süre 30.12.2014 tarihinde sona ermiştir.