Yatırımcı Tazmin Merkezi

Yatırımcı Tazmin İşlemleri

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08/01/2016 tarih ve 1 sayılı toplantısında Sermaye Piyasası Kanunu'nun 82 ve 86 ncı maddeleri uyarınca Toros Menkul Kıymetler Ticaret A.Ş.'nin yatırımcılarının tazminine ve tedrici tasfiyesine karar verilmiştir.

Konuya ilişkin ilan metinleri 13/1/2016 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Hürriyet ve Posta gazetelerinde yayımlanmıştır.

Bu çerçevede, yatırımcıların tazmin taleplerini; tazmine yönelik ödeme ve aktarımların yapılacağı, nakit ve sermaye piyasası araçlarının virmanlanacağı, kendi adlarına başka bir aracı kurum ve/veya bankada açılmış hesaplarına ilişkin bilgiler ile irtibat adresi ve telefon numaralarının da yer aldığı bir dilekçeyle, bu ilan tarihinden itibaren iki ay içerisinde Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne, posta yolu ile veya bizzat iletmelerinin ve başvuru dilekçelerinin ekinde hak sahipliğini ispat etmeye yönelik her türlü bilgi ve belgeye (alacağın varlığını ve dayanağını gösterir her türlü bilgi ve belge ile alacağın neden oluştuğuna ilişkin açıklama, nüfus cüzdanı fotokopisi, yerleşim yeri belgesi veya başvuru sahibi adına düzenlenmiş elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi abonelik gerektiren bir hizmete ilişkin olan ve son üç ay içinde düzenlenmiş faturalardan herhangi biri) yer vermelerinin gerektiği; faks ve e-posta ile yapılacak başvuruların dikkate alınmayacağı, vekalet yoluyla yapılan başvurularda, vekaletnamenin aslı veya tasdikli sureti ile mirasçıların başvurularında, veraset ilamının mahkemece tasdikli sureti ile veraset ve intikal vergisine ilişkin belgenin dilekçelerine eklenmesi ve tazmin süresince bedelli sermaye artırımına katılmak isteyen yatırımcıların YTM'ye başvuruda bulunmasının gerektiği ilan olunur.

 

Tedrici Tasfiye Halinde Toros Menkul Kıymetler Ticaret A.Ş.'nin Yatırımcılarının Tazmini Amacıyla Hazırlanan ve YTM Yönetim Kurulu Tarafından Kabul Edilen Alacaklılar Cetveli Hakkında İlan

İlan metni

Tedrici Tasfiye Halinde Toros Menkul Kıymetler Ticaret A.Ş.'nin Yatırımcılarının Tazmini Kapsamında Hazırlanan Ek Cetvel Hakkında İlan