Yatırımcı Tazmin Merkezi

Tedrici Tasfiye İşlemleri

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08/01/2016 tarih ve 1 sayılı toplantısında Sermaye Piyasası Kanunu'nun 82 ve 86 ncı maddeleri uyarınca Toros Menkul Kıymetler Ticaret A.Ş.'nin yatırımcılarının tazminine ve tedrici tasfiyesine karar verilmiştir.

Konuya ilişkin ilan metinleri 13/1/2016 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Hürriyet ve Posta gazetelerinde yayımlanmıştır.

Bu çerçevede, yatırımcıların tazmin taleplerini; tazmine yönelik ödeme ve aktarımların yapılacağı, nakit ve sermaye piyasası araçlarının virmanlanacağı, kendi adlarına başka bir aracı kurum ve/veya bankada açılmış hesaplarına ilişkin bilgiler ile irtibat adresi ve telefon numaralarının da yer aldığı bir dilekçeyle, bu ilan tarihinden itibaren iki ay içerisinde Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne, posta yolu ile veya bizzat iletmelerinin ve başvuru dilekçelerinin ekinde hak sahipliğini ispat etmeye yönelik her türlü bilgi ve belgeye (alacağın varlığını ve dayanağını gösterir her türlü bilgi ve belge ile alacağın neden oluştuğuna ilişkin açıklama, nüfus cüzdanı fotokopisi, yerleşim yeri belgesi veya başvuru sahibi adına düzenlenmiş elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi abonelik gerektiren bir hizmete ilişkin olan ve son üç ay içinde düzenlenmiş faturalardan herhangi biri) yer vermelerinin gerektiği; faks ve e-posta ile yapılacak başvuruların dikkate alınmayacağı, vekalet yoluyla yapılan başvurularda, vekaletnamenin aslı veya tasdikli sureti ile mirasçıların başvurularında, veraset ilamının mahkemece tasdikli sureti ile veraset ve intikal vergisine ilişkin belgenin dilekçelerine eklenmesi ve tazmin süresince bedelli sermaye artırımına katılmak isteyen yatırımcıların YTM'ye başvuruda bulunmasının gerektiği ilan olunur.

 

Tedrici Tasfiye Halinde Toros Menkul Kıymetler Ticaret A.Ş.'nin Yatırımcılarının Tazmini Amacıyla Hazırlanan ve YTM Yönetim Kurulu Tarafından Kabul Edilen Alacaklılar Cetveli Hakkında İlan

İlan metni

 
 
Tedrici Tasfiye Halinde Toros Menkul Kıymetler Ticaret A.Ş.'nin Yatırımcılarının Tazmini Kapsamında Hazırlanan Ek Cetvel Hakkında İlan
 
 
 
 
Toros Menkul Kıymetler Ticaret A.Ş. Tazmin Sürecinin Kapatılması

Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 85/4 ve "Yatırımcıların Tazmini ve Tedricî Tasfiye Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"in (Yönetmelik) 18'inci maddesi uyarınca Merkezimin bildirimi üzerine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) 24.05.2018 tarih ve 23 sayılı toplantısında Toros Menkul Kıymetler Ticaret A.Ş.'nin (Aracı Kurum) tazmin sürecinin kapatılmasına karar verildiği Yönetmelik'in 18'inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilan olunur.

Toros Menkul Kıymetler Ticaret A.Ş. Tasfiye Bakiyesinin Dağıtımı ve Yatırımcıların Aracı Kurum'a Olan Borçlarının Ödenmesi

Kurul'un 08.01.2016 tarih ve 1 sayılı toplantısında, SPKn'nun 82 ve 86'ncı maddeleri uyarınca verilen Aracı Kurum'un tedrici tasfiyesi ve yatırımcılarının tazmini kararına istinaden, Yönetmelik"in 28'inci maddesi çerçevesinde hazırlanan Tasfiye Bakiyesi Dağıtım Listesi, YTM Yönetim Kurulu'nun 17.05.2018 tarihli toplantısında kabul edilmiş olup;

1)   YTM tarafından açılan özel hesapta toplanan Tasfiye Bakiyesi yatırımcı alacaklarının tamamının karşılanması için yeterli olmadığından, Yönetmelik'in 29'uncu maddesi uyarınca, tasfiye bakiyesinin yatırımcı alacakları toplamına bölünmesi suretiyle bulunan oran dikkate alınmak suretiyle garameten ödeme yapılacağı; ihtilaf konusu alacaklar için kesinleşmiş yargı/hakem kararları esas alınacağından, tasfiye bakiyesinden bu alacaklara karşılık gelen kısmın yargı/hakem kararı kesinleşene kadar bloke edileceği;

2)   Tasfiye bakiyesinin ödenmesi ve yatırımcılar adına saklanan sermaye piyasası araçlarının hak sahiplerine dağıtımın gerçekleştirilebilmesi için, YTM'nin  www.ytm.gov.tr adresli internet sitesinde yer alan "Tasfiye Bakiyesi Başvuru Formu"nun yatırımcılar tarafından eksiksiz şekilde doldurulması, imzalanması, elden veya posta yoluyla YTM'ye iletilmesi gerektiği; elektronik ortamdan veya faks ile yapılacak başvuruların dikkate alınmayacağı; vekalet yoluyla yapılan başvurularda, vekaletnamenin aslı veya tasdikli sureti ile mirasçıların başvurularında, veraset ilâmının mahkemece tasdikli sureti ile veraset ve intikal vergisine ilişkin belgenin Tasfiye Bakiyesi Başvuru Formu'na eklenmesi gerektiği,

3)   Tasfiye Bakiyesi ödemesinin ve varsa yatırımcılar adına saklanan sermaye piyasası araçlarının hak sahiplerine aktarımının "Tasfiye Bakiyesi Başvuru Formu"nun yatırımcılar tarafından eksiksiz doldurularak ekleriyle birlikte YTM'ye iletildiği tarihi takip eden en geç bir ay içinde gerçekleştirileceği,

4)   Üzerinde haciz ve/veya tedbir olduğu tespit edilen yatırımcı hesaplarına ilişkin ödemelerin tedbirin veya haczin kaldırılmasına kadar, rehin tesis edilmiş olduğu tespit edilen hesaplara ilişkin ödemelerin ise rehin hakkı son bulana kadar yerine getirilmeyeceği,

5)   Yatırımcıların YTM'ye başvurmak suretiyle aşağıda belirtilen adreste Dağıtım Listesi'nin kendisi ile ilgili bölümünü inceleyebileceği,

6)   Aracı Kurum'a borcu olan yatırımcıların (tutar bilgisini aşağıdaki adres ve telefondan teyit edebilecekleri) borçlarını 60 gün içerisinde T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesi nezdindeki TR70 0001 0017 4564 5978 1453 08 IBAN numaralı YTM Toros Tedrici Tasfiye Hesabı'na ödemeleri gerektiği; borçlu yatırımcıların borçlarını belirtilen süre içerisinde ödememeleri durumunda Aracı Kurum ile yaptıkları çerçeve sözleşme ve genel hükümler uyarınca hapis hakkının kullanılabileceği, varsa hesaplarındaki sermaye piyasası araçları satılarak borcun karşılanabileceği, hesapta sermaye piyasası aracı olmaması ya da yeterli olmaması durumunda karşılanmayan kısım için takibe geçilebileceği,

7)   Tedrici tasfiye sürecine ilişkin olarak SPKn ve Yönetmelik hükümlerine YTM'nin www.ytm.gov.tr adresli internet sitesinden ulaşılabileceği

Yönetmelik'in 28'inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân olunur.

Başvurunun yapılacağı, Dağıtım Listesi ve Borç Tutarı Bilgisinin Temin Edilebileceği Yer:

Adres: Yatırımcı Tazmin Merkezi, Eskişehir Yolu 8.Km No:156 06530 ANKARA

Tel: 0 312 292 90 45