Yatırımcı Tazmin Merkezi

Hangi kuruluşlarda bulunan yatırımlar Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM)'nin güvencesi altındadır?

6362  sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 83 üncü maddesinin ikinci  fıkrası ile Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği'nin 20 nci maddesi uyarınca bütün yatırım kuruluşlarının giriş aidatı ödeyerek YTM'ye katılması zorunludur. Yatırım kuruluşları giriş aidatını, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından faaliyet izninin verilmesini müteakip, yetki belgesi verilmeden önce YTM'ye yatırırlar.

Neler tazmin kapsamındadır?

Tazminin kapsamını, yatırımcılara ait olan ve yatırım hizmeti ve faaliyeti veya yan hizmetler ile bağlantılı olarak yatırım kuruluşu tarafından yatırımcı adına saklanan veya yönetilen nakit ödeme veya sermaye piyasası araçlarının teslim yükümlülüklerinin yerine getirilmemesinden kaynaklanan talepler oluşturur.

Neler tazmin kapsamında değildir?

Yatırımcıların yatırım danışmanlığı veya piyasadaki fiyat hareketlerinden kaynaklanan zararları tazmin kapsamında değildir.

Yatırım hizmeti ve faaliyeti veya yan hizmetler ile bağlantılı olmaksızın yatırım kuruluşuna teslim edilen nakit veya sermaye piyasası araçlarının teslim edilememesinden kaynaklanan zararlar tazmin kapsamında değildir.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 106 ncı ve 107 nci maddelerde yer alan suçlardan veya suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan mahkûm olan yatırımcılara ait talepler, söz konusu eylemlerle ilgili alacaklarla sınırlı olmak üzere, tazmin kapsamı dışındadır.

Hangi kişi ve kurumlar tazmin edilmezler?

a) Yatırımcıları  tazmin kararı verilen yatırım kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri ve şahsen sorumlu ortakları, yüzde beş veya daha fazla paya sahip ortakları, denetim kurulu üyeleri veya ilgili yatırım kuruluşları ile aynı grup içinde yer alan diğer şirketlerde benzer konumda olan kişiler ile bu kişilerin eş ve ikinci dereceye kadar kan ve kayın hısımları ile bu kişiler adına hareket eden üçüncü kişiler

b) Yatırımcıları tazmin kararı verilen yatırım kuruluşları ile aynı grupta yer alan diğer şirketler

c) (a) bendinde sayılan gerçek ve tüzel kişilerin yüzde yirmi beş veya daha fazla paya sahip olduğu şirketler

ç) Yatırım kuruluşlarının mali sıkıntıya düşmesine neden olan veya finansal durumunun bozulmasına önemli etkileri olan olaylarda sorumluluğu bulunan veya bu olaylardan menfaat sağlayan kişiler

Azami tazmin tutarı ne kadardır?

6362  sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 84 üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca hak sahibi her bir yatırımcıya ödenecek azami tazmin tutarı 100.000 (yüzbin) Türk Lirasıdır. Bu tutar her yıl ilan edilen yeniden değerleme katsayısı oranında artırılır. Yıllar itibariyle Azami Tazmin Tutarları aşağıdaki gibidir:

 

YIL

AZAMİ TAZMİN TUTARI (TL)

2014

103.930

2015

114.437

2016

120.823

2017

125.451

2018

143.604

2019

177.681

Tazmin talebi nereye, nasıl ve ne zaman yapabilir?

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yatırım kuruluşları hakkında yatırımcıları tazmin kararı verilmesi ve bu kararın Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM)'ne bildirilmesi halinde, YTM tazmin kararını ilân eder. Yatırımcılar tazmin taleplerini, ilan tarihinden itibaren bir yıl içinde YTM'ye, hak sahipliğinin ispatına yarayacak belgelerle birlikte, ilânda belirtilen süre içerisinde yazılı olarak iletirler.

Tazmin talebinde bulunmak için süre sınırı var mıdır?

Tazmin talebinde bulunma hakkı, tazmin kararının ilanından itibaren bir yıl sonra zamanaşımına uğrar.

Duyurular