Yatırımcı Tazmin Merkezi

MÜLGA 4487 SAYILI KANUN UYARINCA KURULAN ÖZEL FONUN İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 14/5/2001 No : 2001/2561

Dayandığı Kanunun Tarihi : 28/7/1981 No : 2499

Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 6/7/2001 No : 24454

Amaç ve Kapsam

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununda değişiklik yapan 4487 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih olan 18/12/1999 tarihinden önce Kurulca tüm yetki belgeleri iptal edilen aracı kurumların sermaye piyasası faaliyetlerinden doğan alacak sahiplerinin Fonun imkanları da dikkate alınarak, alacaklarının kısmen ödenmesini teminen kurulan özel Fona ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

Madde 2 - Bu Yönetmelik, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununda değişiklik yapan 15/12/1999 tarihli ve 4487 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Kısaltmalar

Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;

Kurul : Sermaye Piyasası Kurulunu,

Fon : 15/12/1999 tarihli ve 4487 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesine dayanılarak kurulan özel Fonu,

İMKB : İstanbul Menkul Kıymetler Borsasını,

Takasbank : İMKB Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketini,

İİK : İcra ve İflas Kanununu,

ifade eder.

Fondan yararlanacaklar

Madde 4 - 18/12/1999 tarihinden önce, Kurulca tüm yetki belgeleri iptal edilen aracı kurumların alacak sahiplerinin, sermaye piyasası faaliyetlerinden doğan alacakları fon kapsamındadır. Ancak, Fondan ödeme yapılabilmesi için, 18/12/1999 tarihinden önce veya sonra aracı kurumlar hakkında iflas davası açılması ve iflas tasfiyesinde alacakların borç ödemeden aciz bölgesine bağlanmış olması gerekir.

Fondan ödeme yapılacak alacaklılar listesi

Madde 5 - İflas idarelerince, 4 üncü madde kapsamında yer alıp iflas tasfiyesinde alacağı borç ödemeden aciz belgesine bağlanmış alacaklılar dikkate alınarak, her bir alacaklının adı, soyadı veya ticaret unvanı, ikametgahı veya merkez adresi, iflas tasfiyesi sırasında kendisine yapılan ödemeler, söz konusu ödemelerin tarihleri ile borç ödemeden aciz belgesine bağlanan alacak tutarları yer alacak şekilde birer liste hazırlanarak Takasbank`a gönderilir.

Alacak tutarının hesaplanması

Madde 6 - Takasbank tarafından, iflas idarelerince hazırlanan listelerde yer alan borç ödemeden aciz belgesine bağlanmış alacak tutarları bu madde ile 7 nci madde hükümlerine göre hesaplanır ve her bir alacaklıya yapılacak ödeme tutarı belirlenir. Alacaklılara Fondan yapılacak ödemelerde bu tutar esas alınır ve Fondan başkaca ödeme yapılmaz.

Takasbank tarafından yapılacak hesaplamalarda iflas tasfiyesinde düzenlenen borç ödemeden aciz belgesine bağlanmış alacak tutarı, aracı kurumların yetki belgelerinin iptal edildiği tarihte geçerli T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Amerikan Dolarına çevrilir. Bu aracı kurumların iflasının açılmasından sonra iflas tasfiyesi sırasında yapılan ödemeler, ödemenin yapıldığı tarihte geçerli T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Amerikan Dolarına çevrilerek, dolar bazında hesaplanan alacaktan mahsup edilir. Bu suretle bulunan bakiye, borç ödemeden aciz belgesine bağlandığı tarihte geçerli T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilir ve fondan alacaklılara yapılacak ödeme tutarı tespit edilir.

Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak ödemelerde, Amerikan Doları bazında asıl alacaktan mahsup edilen ara ödemeler tutarı, alacağın borç ödemeden aciz belgesine bağlandığı tarih itibariyle T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilir ve 7 nci maddede belirtilen azami ödeme tutarından indirilerek, hak sahiplerine yapılacak ödemenin azami tutarı belirlenir.

Tasakbank tarafından bu madde uyarınca yapılacak hesaplama işlemleri, listelerin Takasbank`a ulaşmasından itibaren 30 gün içerisinde tamamlanarak her bir alacaklı için Fondan yapılacak ödemelere esas teşkil edecek tutarları gösteren listeler iflas idarelerine gönderilir.

Azami ödeme tutarı

Madde 7 - 31/12/2000 tarihine kadar bir alacak sahibine yapılacak ödeme tutarı, 2 milyar Türk Lirasını aşamaz. Bu tutar, 1/1/2001 tarihinden sonra her yıl ilan edilen yeniden değerleme katsayısı oranında artırılır.

Fondan iflas dairelerine ödeme yapılması

Madde 8 - Fondan ödeme yapılacak alacaklılar listelerinde yer alan toplam tutarlar, listelerin iflas dairelerince Kurula iletilmesini müteakip, Kurulun uygun görüşü üzerine, İMKB Başkanlığınca ilgili iflas daireleri adına açılacak özel hesaplara yatırılır. İflas daireleri bu hesaplara yatırılan tutarları, ödemeleri aksatmayacak şekilde günlük olarak nemalandırmak zorundadır.

Kurul, ödemelerin bu Yönetmelik hükümlerine uygun yapılmasını teminen, kesinleşmiş sıra cetveline, iflas dosyasındaki belgelere, iflas idaresi ve iflas dairesinden talep edebileceği belgelere dayanarak karşılıklı inceleme yapma ve bu madde ile diğer ilgili mevzuat hükümlerine aykırı ödeme taleplerini reddetme hakkını haizdir.

Alacaklılara yapılacak ödemeler

Madde 9 - Hak sahiplerine yapılacak ödemeler Fondan ödeme yapılacak alacaklılar listesi çerçevesinde iflas dairelerince gerçekleştirilir. Ödemeler en geç, alacaklının başvurusunu takip eden ilk iş günü yapılır.

İlgili aracı kurumun iflasının kapanmasından sonra fondan ödeme yapılmaz.

Bu Yönetmelik kapsamındaki ödemelerin tamamının yapıldığı, ilgili iflas dairelerinin yazılı beyanlarıyla tespit edildikten sonra, ancak her halükarda 5 yıl içerisinde, alacaklılar tarafından talep edilmeyen ve iflas dairelerinin hesaplarında kalan tutarlar İMKB`ye iade edilir.

Fondan ödeme yapılamayacaklar

Madde 10 - Müflis aracı kurumdan alacaklı görünen ortakları, yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyeleri, personeli ile bunların eşlerine ve üçüncü derece dahil kan ve sıhri hısımlarına ve sermaye piyasası kurumlarına bu Yönetmelik kapsamında ödeme yapılmaz. Ödeme anında alacaklıdan, bu madde kapsamında değerlendirilebilecek bir ilişkinin mevcut olmadığına dair yazılı beyan alınır.

Fon varlığının yetersiz kalması

Madde 11 - Fonun, yapılacak ödemeleri karşılamaya yetmemesi halinde, 5 trilyon Türk Lirasını geçmemek üzere, Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenecek ek kaynak, İMKB tarafından karşılanır.

Alacağının tamamını alamayan alacaklılar

Madde 12 - Alacaklıların, bu Yönetmelik uyarınca yapılan ödemeleri aşan alacaklarını genel hükümler gereğince talep hakları saklıdır.

İMKB`nin halefiyeti

Madde 13 - İMKB, yaptığı ödemeler için, borç ödemeden aciz belgesi sahiplerinin haklarına halef olur.

Yürürlük

Madde 14 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer

Yürütme

Madde 15 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili olduğu Bakan yürütür.

Duyurular