Yatırımcı Tazmin Merkezi

4487 SAYILI KANUN UYARINCA KURULAN ÖZEL FONUN İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 14/5/2001 tarihli ve 2001/2561 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4487 Sayılı Kanun Uyarınca Kurulan Özel Fonun İşleyişine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Duyurular