Yatırımcı Tazmin Merkezi

Yönetmelikler

Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği

Yatırımcıların Tazmini İle Tedrici Tasfiye Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (29/3/2014 tarih ve 28956 sayılı R.G.'de yayımlanmıştır.)

Özel Fon Yönetmeliği

Özel Fon Mal Varlığının Yönetimine ve Nemalandırılmasına İlişkin Yönetmelik

4487 Sayılı Kanun Uyarınca Kurulan Özel Fonun İşleyişine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 13 üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasının Kısmen İptali Üzerine Yatırımcı Tazmin Merkezi Tarafından Yatırımcılara Yapılacak Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 

Eski Mevzuat/Mülga Mevzuat

Yatırımcı Tazmin Merkezine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (8-10-2013)

Duyurular