Yatırımcı Tazmin Merkezi

Kanun

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu:

3.Madde (Kısaltmalar ve Tanımlar)

13.Madde (Sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesi)

59.Madde (İpotek ve varlık teminatlı menkul kıymetler)

61.Madde (Kira sertifikası ve varlık kiralama şirketleri)

82.Madde (Yatırımcıların tazmini)

83.Madde (Yatırımcı Tazmin Merkezi)

84.Madde (Tazminin kapsamı)

85.Madde (Tazmin süreci)

86.Madde (Tedrici tasfiye)

88.Madde (Denetim faaliyeti ve denetim yetkilileri)

97.Madde (Mali durumun bozulması halinde uygulanacak tedbirler)

98.Madde (Tedrici tasfiye ve iflas durumlarında uygulanacak tedbirler)

105.Madde (İdari para cezalarının uygulanması)

128. Maddenin birinci fıkrasının k bendi (Kurulun görev ve yetkileri)

Geçici Madde-3 (Özel fon)

Geçici Madde-4 (Yatırımcıları Koruma Fonuna ilişkin geçiş hükümleri)

Geçici Madde-8 (Diğer geçiş hükümleri)

Geçici Madde-10 (Mülkiyeti YTM'ye intikal eden sermaye piyasası araçlarının hak sahiplerine yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esaslar)

Duyurular